HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑
 


---------------------
หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน


นาวาอากาศตรี ภัทรนันท์ โสมะนันทน์
รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน
 

  มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน การประชาสัมพันธ์ การผลิตภาพและวีดิทัศน์ มีหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน ๔-๑๙๕๐ -
รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน ๔-๑๙๕๑ pattaranan@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๒๒๙ -