HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกช่างโยธา กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ปรีชา สุวรรณ
หัวหน้าแผนกช่างโยธา
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการช่างโยธา สำรวจ กำหนดผัง ออกแบบ ประมาณราคา ในการก่อสร้าง ควบคุมดูแลสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้างการสาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงสนามบิน ถนน ทำความสะอาดและรักษาเขตพื้นของทางราชการ ซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงและบริภัณฑ์ช่างโยธา ตลอดจนการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน มีหัวหน้าแผนกช่างโยธา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกช่างโยธา ๔-๐๔๕๐ preecha_su@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกช่างโยธา ๔-๐๔๕๑ -
ฝ่ายอาคาร ๔-๐๔๖๑ -
หมวดโยธา ๔-๐๔๖๔ -
หมวดไฟฟา-ประปา ๔-๐๔๗๐ -
หมวดดับเพลิงและกู้ภัย ๔-๐๔๗๘ -
หมวดคลังพัสดุ ๔-๐๔๕๕ -
ธุรการ ๔-๐๔๕๒ -