HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกการเงิน กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท พะเยา โชคค้า
หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้านายทหารการเงิน ๔-๐๒๘๐ phayao@rtaf.mi.th
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน ๔-๐๒๘๑ -
ธุรการ ๔-๐๒๘๔ -

เข้าสู่เว็บไซต์แผนกการเงิน