HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
 


---------------------
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบินนาวาอากาศตรีหญิง อภิรดี อุลิศ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ครอบครัว
ตลอดจนประชาชนที่มาขอรับการรักษา ดำเนินการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แนะนำในด้านเวชศาสตร์การบิน
มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน ๔-๑๔๘๐ -
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน ๔-๑๔๗๖ -
ธุรการ ๔-๑๔๘๒ -

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑