HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน ๑
 


เรืออากาศโท วิศาล ขันธวิเศษ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

  มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔-๐๔๐๐  
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔-๐๔๐๒ -
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔-๑๔๑๙ wisan_kan@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๔๐๒ -

เข้าสู่เว็บไซต์ ฝทสส.บก.บน.๑