HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท พรชัย คงขวัญเมือง
หัวหน้าแผนกการข่าว
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองทางอากาศ การต่อต้าน
การข่าวกรองเชิงรุก การรวบรวมข่าวสารข่าวกรองเพื่อความมั่นคงที่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่
รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการใช้กำลังทางอากาศ และการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งของหน่วย
มีหัวหน้าแผนกการข่าว เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกการข่าว ๔-๐๒๒๐ pornchai_k@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกการข่าว ๔-๐๒๒๑ -
ธุรการ ๔-๐๒๑๙ -