HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
นายทหารพระธรรมนูญ กองบิน ๑
 


เรืออากาศเอก ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ
นายทหารพระธรรมนูญ กองบิน ๑
 

  มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
     - สืบสวนและสอบสวนคดีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
     - เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
     - พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมาย ทางปกครอง และทางวินัย ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
     - ตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของทางราชการทหาร
     - ในทางวิทยาการ ให้นายทหารพระธรรมนูญหน่วยรองฟังความเห็นนายทหารพระธรรมนูญหน่วยเหนือตามลำดับสายงาน
     - นอกจากนี้ให้มีอำนาจและหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทหารพระธรรมนูญ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นายทหารพระธรรมนูญ กองบิน ๑ ๔-๐๒๖๐ chanuwat_s@rtaf.mi.th