HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโทหญิง นภาพร กรไชยา
หัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุงนาวาอากาศตรีหญิง ศศิธร ปัดภัย
รองหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการการส่งกำลังบำรุง
มีหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ๔-๐๒๔๐ napaporn_k@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ๔-๐๒๔๑ sasithorn_p@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๒๔๒ -