HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
หมวดบริการเชื้อเพลิง กองเทคนิค กองบิน ๑
 


เรืออากาศโทหญิง ชนิดา เจริญสุข
หัวหน้าหมวดบริการเชื้อเพลิง
 

  มีหน้าที่ สะสม เก็บรักษา ควบคุม การเบิกจ่าย จัดทำบัญชีและสถิติ พิจารณาความต้องการพัสดุเชื้อเพลิง การบริการเชื้อเพลิงและหล่อลื่นภาคพื้น และภาคอากาศ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าหมวดบริการเชื้อเพลิง เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าหมวดบริการเชื้อเพลิง ๔-๐๔๔๕ chanida_c@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๔๔๖ -
สถานีบริการเชื้อเพลิง ๔-๐๔๔๗ -