HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกยุทธการ กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ถิระโรจน์ สกุลราศรีสวย
หัวหน้าแผนกยุทธการ


นาวาอากาศตรี สุภวัฒน์ บุญณราช
รองหัวหน้าแผนกยุทธการ
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการยุทธการ การฝึก และกิจการพลเรือน มีหัวหน้าแผนกยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกยุทธการ ๔-๐๒๓๐ -
รองหัวหน้าแผนกยุทธการ ๔-๐๒๓๑ suppawath@rtaf.mi.th
นายทหารยุทธการ ๔-๐๒๓๑ -
ธุรการ ๔-๐๒๓๒ -