HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกพลาธิการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศตรี สรชัช บุญมา
หัวหน้าแผนกพลาธิการ
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา สะสม เก็บรักษา แจกจ่าย ส่งคืนอุปกรณ์พัสดุรายการต่าง ๆ สายพลาธิการ การจัดเลี้ยงรับรอง และการจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ มีหัวหน้าแผนกพลาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกพลาธิการ ๔-๐๔๒๔ sorachat@rtaf.mi.th
เจ้าหน้าที่ ๔-๐๔๒๕ -