HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
นิรภัย กองบิน ๑
 


นาวาอากาศตรี เบญจพล เขียวชอุ่ม
นายทหารนิรภัยการบินเรืออากาศตรี สุทิน เรไร
นายทหารนิรภัยภาคพื้น
 

  นายทหารนิรภัยการบิน มีหน้าที่
     - ช่วยเหลือ และเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในเรื่องกิจกรรมนิรภัยการบิน
     - จัดการทดสอบแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอากาศยานอุบัติเหตุตามระยะเวลา
     - ดำเนินการสำรวจนิรภัยการบิน
     - แก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานอุบัติเหตุของกองบิน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
     - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  นายทหารนิรภัยภาคพื้น มีหน้าที่
     - เสนอแนะ ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการกำหนดและพัฒนาการดำเนินงานด้านนิรภัยภาคพื้นของหน่วย
     - ติดตาม ค้นคว้า กระจายข่าวสารในการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
     - วางแผนกำหนดการตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้นของหน่วยให้ครอบคลุมทุกสาขา งานนิรภัย
     - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นายทหารนิรภัยการบิน ๔-๐๒๐๑ benjapol@rtaf.mi.th
นายทหารนิรภัยภาคพื้น ๔-๐๒๐๒ sutin_r@rtaf.mi.th