HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ปริญญา ดอกไม้
ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน
 

  มีหน้าที่ เตรียมและใช้กำลังป้องกันรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้บังคับกองพัน ๔-๐๖๐๐ parinya_d@rtaf.mi.th
รองผู้บังคับกองพัน ๔-๐๖๐๑ -
นายทหารยุทธการและการฝึก ๔-๐๖๑๖ -
ธุรการ ๔-๐๖๑๐ -