HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
มาตรฐานการบิน กองบิน ๑
 


--------------------
นายทหารมาตรฐานการบินนาวาอากาศตรี อิสสริยะ สุขพลอย
นายทหารมาตรฐานการบิน
 

  นายทหารมาตรฐานการบิน มีหน้าที่
     ๑. ทำการตรวจสอบมาตรฐานการบิน นักบินพร้อมรบของหน่วยบิน ชั้นยศ ร.อ.ลงมา อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี
     ๒. จัดดำเนินงานด้านมาตรฐานการบินของหน่วยบินที่รับผิดชอบ โดยให้ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกส่วนบุคคล ของนักบินที่สังกัดในหน่วยบิน และที่มิได้สังกัดหน่วยบิน ให้ทันสมัย ครบถ้วน และถูกต้อง
     ๓. ให้ข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยบิน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบมาตรฐานการบินของนักบินในหน่วยบิน
     ๔. ตรวจสอบมาตรฐานการบินในเรื่องอื่นๆ ตามคำสั่ง
     ๕. ทำการบินเพื่อรักษาสมรรถภาพความพร้อมรบต่อเนื่อง
     ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นายทหารมาตรฐานการบิน (น.ท.) - -
นายทหารมาตรฐานการบิน (น.ต.) - issariya@rtaf.mi.th
ธุรการ - -

เข้าสู่เว็บไซต์มาตรฐานการบิน