HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑
 


เรืออากาศโท ทรัพยา เจียรตระกูลี
หัวหน้าหมวดจัดหา
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
มีหัวหน้าหมวดจัดหา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าหมวดจัดหา ๔-๐๔๒๗ suppaya@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๔๒๘ -

เข้าสู้เว็บไซต์การจัดซื้อ/จัดจ้าง