HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท วันชัย แสนอุบล
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวอากาศ และการบังคับการบิน มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน ๔-๐๕๐๐ wanchai_saen@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน ๔-๐๕๐๑ -
ฝ่ายข่าวอากาศ ๔-๐๕๐๙,๐๕๑๑ -
ฝ่ายบังคับการบิน ๔-๐๕๕๕ -
ศูนย์บริการการบิน ๔-๐๕๑๕ -
ธุรการ ๔-๐๕๐๒ -