HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
กองเทคนิค กองบิน ๑
 


นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี
หัวหน้ากองเทคนิคนาวาอากาศโท นคช สุหร่าย
รองหัวหน้ากองเทคนิค
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ บริภัณฑ์อากาศยาน อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการสื่อสาร และกิจการเชื้อเพลิง มีหัวหน้ากองเทคนิค เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้ากองเทคนิค ๔-๐๐๓๐ kritsana_pium@rtaf.mi.th
รองหัวหน้ากองเทคนิค ๔-๐๓๐๑ nakoch_s@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๓๐๒ -