HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกขนส่ง กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท สัญญา บุญญานุสนธิ์
หัวหน้าแผนกขนส่ง
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับให้บริการยานพาหนะ การซ่อมบำรุง ยานพาหนะขั้นหน่วยและขั้นสนาม เบิกจ่ายพัสดุยานพาหนะสายขนส่ง แนะนำ กำกับดูแลทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการขนส่ง และช่างพาหนะ ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ
ในการขนส่ง มีหัวหน้าแผนกขนส่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกขนส่ง ๔-๐๔๘๐ sunya_b@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกขนส่ง ๔-๐๔๘๑ -
ธุรการ ๔-๐๔๘๒ -