ประกาศราคากลางซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกหนาแบบมีล้อเข็น แยกสีตามประเภทขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๓๖๐ ใบ
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑ พ.ย.๖๑
เปิดเผยราคากลาง ,แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคาร บก.ผชย.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑
เปิดเผยราคากลาง
,แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๒ (ฝสอ.ฝูง ๑๐๓ บน.๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑
เปิดเผยราคากลาง
,แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดใหญ่จำนวน ๙ จุด ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
เปิดเผยราคากลางและแบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖ แบบสร้างจุดรวมขยะมูลฝอย รายการประกอบแบบการเสนอราคา
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๗ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน  
เปิดเผยราคากลาง แบบอาคาร แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสร้างโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน  
เปิดเผยราคากลาง แบบสร้างโรงจอดรถ แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างสร้างซุ้มคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน ๓๐ ชุด  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๕ ที่ บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๙๕ (อาคารปฏิบัติงาน) และอาคารอเนกประสงค์ของ ศกอ.ที่ บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๑ (อาคารโรงเก็บเครื่องบิน) ที่ บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๔ (ห้องปฏิบัติงาน มว.จง.ผชอ.กทน.บน.๑), อาคารหมายเลข ๑๐๖๕ (อาคารสานักงาน มว.บชพ.กทน.บน.๑) และอาคารหมายเลข ๑๐๑๕ (โรงเก็บ ผสพ.กทน.บน.๑)  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างสร้างบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว น.สัญญาบัตร (น.อ.(พ)-นายพลอากาศ) ที่ บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖  
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๙๑ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (คลังพัสดุ ผชย.บน.๑)  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและทาสีภายนอกอาคารโรงเก็บสารเคมี  
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารที่พักรับรอง ที่ ฝูงบิน ๑๐๖ (อู่ตะเภา)  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔,ปร.๕(ก),ปร.๕(ข),ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๑ หลัง ที่ ฝูงบิน ๑๐๖ (อู่ตะเภา)  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔,ปร.๕(ก),ปร.๕(ข),ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการชั้นประทวน จำนวน ๑ หลัง ที่ ฝูงบิน ๑๐๖(อู่ตะเภา)  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔,ปร.๕(ก),ปร.๕(ข),ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างสร้างอาคาร ศปก.บน.๑  
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ ,๕ และ ๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ 
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๔-๗ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๘-๑๑ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑๒-๑๔ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑๕-๑๗ แบบ ปร.๕ก, ปร.๕ข, ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงช่อง จ.๓ ที่ บน.๑ 
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แผนที่ ๔-๗ แบบ ปร.๔ แผนที่ ๘-๑๑ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑๒-๑๔ แบบ ปร.๕ และ ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๓ (มว.ขส.อย.) ที่ บน.๑ 
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แผนที่ ๔-๗ แบบ ปร.๔ แผนที่ ๘-๑๑ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑๒-๑๕ แบบ ปร.๕ก, ปร.๕ข, ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารอาคารหมายเลข ๓๐๒๑ (อาคารกองร้อยทหารอากาศโยธิน) ที่ บน.๑ 
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ก แบบ ปร.๕ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ ,๕ และ ๖
ประกาศราคากลางงานซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๒ kw  เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างสร้างรั้วรอบอาคาร AMRAAM ผคว.๒ บน.๑  เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบและบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาล บน.๑ เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารที่พัก ผบ.ฝูงบิน ๑๐๖ (อู่ตะเภา) เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงทางขับด้าน 06 เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงถนนทางเข้า LOOP A เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงลานจอดข้าง REVETMENT หมายเลข ๑๑๗๕ เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงลานจอดข้าง REVETMENT หมายเลข ๑๑๗๓ เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงทางขับด้าน 24  เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงลาน EOR ด้าน 24  เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงลาน EOR ด้าน 06
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสีเส้น GUIDE LINE
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า SHELTER หมายเลข ๓๐๙๙
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า SHELTER หมายเลข ๓๐๙๘
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า SHELTER หมายเลข ๓๐๙๗
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า SHELTER หมายเลข ๓๐๙๖
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหน่วยบินฝนหลวง จำนวน ๒๕ รายการ
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงรั้วและไฟส่องสว่างบริเวณคลังเก็บอาวุธนำวิถีพิสัยกลาง ผคว.๒ กพว.สพ.ทอ.ที่้ บน.๑ จว.นครราชสีมา

เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๔ หน้า ๔๕ แบบ ปร.๔ หน้า ๕๕ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน.๑ จว.นครราชสีมา

เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานสร้างบ่อเก็บน้ำดิบเตรียมผลิตน้ำประปา ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา

เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๑๓ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา

เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๑๒ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา

เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๑๑ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๑๐ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๐๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๐๗ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๐๖ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๔๑๐๕ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๑๔๑ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๑๑๑ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๑๑๐ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๑๐๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๑๐๘ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๑๐๗ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๙๐ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๘๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จว.นครราชสีมา
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเตรียมพร้อม ฝูง.๑๐๒ บน.๑
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเตรียมพร้อม ฝูง.๑๐๓ บน.๑
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ บน.๑
เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานซื้อกล่องเก็บอะไหล่ขนาด ๒๐๕x๓๓๐x๑๕๕ มม.จำนวน ๓,๖๐๐ ใบ
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางงานซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็กพับขนาด ๑๒๐x๕๐x๒๐๐ ซม.จำนวน ๑๒๐ ที่
เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางงานจ้างรื้อถอนอาคารบ้านเดี่ยวฝั่งตะวันตก จำนวน 15 หลัง เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างรื้อถอนอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ๒ ครอบครัว จำนวน 14 หลัง  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอด Mike ที่ บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารกองร้อยรักษาการณ์ ที่ พัน อย.บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารกองร้อยฝึกทหารใหม่ พัน.อย.บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการภาพ จำนวน ๑ ระบบ ของ รพ.กองบิน บน.๑   เปิดเผยราคากลาง
ปรับปรุงป้อมรักษาการณ์จำนวน 6 หลัง ที่ พัน อย.บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องหั่นย่อยไม้สด ขนาด ๑๖ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๑ กองทัพอากาศ   เปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยหมายเลข ป.2130 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยหมายเลข ป.2129 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยหมายเลข ป.2128 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยหมายเลข ป.2127 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยหมายเลข ป.2126 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรั้วชั้นใน บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3096 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3097 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3098 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3099 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3100 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเข้าอาคารเตรียมพร้อม บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอด DETACHMENT2 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดหลังอาคาร AGE บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3101 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3102 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง SHELTER หมายเลข 3103 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอด หน้าอาคาร AGE บน.1  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดโรงเก็บ 101 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร หมายเลข 1054 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเขตยุทธการ บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1122 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร หมายเลข 1051 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหอบังคับการบิน บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง REVETMENT หมายเลข 1176 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง REVETMENT หมายเลข 1175 บน.1 จว.นครราชสีมา   เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง REVETMENT หมายเลข 1174 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง REVETMENT หมายเลข 1173 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง REVETMENT หมายเลข 1172 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงนอนชั้นเดียว พัน.อย.บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงประกอบเลี้ยง พัน.อย.บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2066 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนแดนนภา บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนพิทักษ์เวหา บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนครองฟ้า บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนอากาศโยธิน ระยะที่ 1 บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนหน้าบ้านพักรับรอง บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ข้างสวนสุขภาพ บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนแดนนภา บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนพิทักษ์เวหา บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนครองฟ้า บน.1 จว.นครราชสีมา  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมถังตกตะกอนระบบจ่ายสารเคมี และระบบจ่ายน้ำประปา ที่ บน.๑ ประกาศ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๘  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๘ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ประกาศ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๘  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ประกาศ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๘  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องกันกระแสเจ็ทและซองจอด บ.บน.๑   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนสันอ่างเก็บน้ำที่ บน.๑ ประกาศ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๘  เปิดเผยราคากลาง แบบปร.๔หน้า๑ หน้า๒ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๗ ที่ บน.๑ (ประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเตรียมพร้อม บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารฝึกร่วม DET 1บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร exercise complex บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารบรรยายสรุปร่วม STAR FIRE บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนลานจอดชาลี บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนลานจอดปาป้า บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรับถนนทางเข้าอาคารเตรียมพร้อม บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโรงเก็บฝ่ายการช่างฝูง.๑๐๒ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโรงเก็บ ผชอ.กทน.บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเตรียมพร้อมสำรอง บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร SHELTER 8 บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ ILS บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคางานจ้างปรับปรุงอาคาร มว.ดับเพลิงกู้ภัย ผชย.บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน ฝูง.๑๐๒ บน.๑ และ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ บก.ฝูง.๑๐๒ และ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร ฝวอ.ฝูง.๑๐๓ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารงานยาง-กงล้อ ผชอ.กทน.บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันตก บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันออก บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนและลาน ผชย.บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงพ่นสี ผชอ.กทน.บน.๑(ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนใน พัน.อย.บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงลานทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๖ ตึกแถวพักอาศัย ที่ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ ที่ บน.๑ (ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗)  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๕ ก แบบ ปร.๕ ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการเพื่อใชสำหรับซ่อมแซมความเสียหายจากวาตภัยและอุทกภัย ที่ บน.๑   เปิดเผยราคากลาง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหน่วยบินฝนหลวง จำนวน ๑๔ รายการ ที่ บน.๑  เปิดเผยราคากลาง
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ บน.๑  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างซ่อมรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ฯ  เปิดเผยราคากลาง
ราคากลาง จ้างสร้างตึกแถว น.สัญญาบัตร ๕ ครอบครัว ฯ  เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ก แบบ ปร.๕ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ที่ บน.๑ เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ก แบบ ปร.๕ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างสร้างบ้านพักอาศัย ๒ ครอบครัว (บ้านแฝด) ศกอ.ฯ  ตาราง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ก แบบ ปร.๕ข แบบ ปร.๖
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางวิ่งสนามบิน บน.๑  ตาราง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ก แบบ ปร.๖
ราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักเดี่ยว (หน.หน่วย) จำนวน 3 หลัง ที่ บน.๑ ตาราง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ก แบบ ปร.๖