HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   โครงการพระราชดำริและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร ระดับรัฐ ให้รอดพ้นจากวิกฤตและสามารถดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริในด้านต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า "บริการรวมที่จุดเดียว"(ONE STOP SERVICES)" เพื่อยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21)
         กองบิน ๑ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงาน การปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของกองบิน ๑ การออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในสังคมชนบทห่างไกลต่างๆ โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังในกองทัพอากาศ ต่อไป ...
 

ภาพจาก http://www.prachachat.net
 
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองบิน ๑ น้อมนำมาปฏิบัติ
 
ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อโทรม และพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
"ไบโอดีเซล" จากน้ำมันประกอบอาหารสู่เชื้อเพลิงรถยนตร์
การพัฒนาแหล่งน้ำในบรรยากาศ "ฝนหลวง"
การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
เศรษฐกิจพิอเพียง