Wing1 Logo

ภารกิจ

กองบิน ๑ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ

มีผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒

 

 

 102sqdr103sqdrsecurity