ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ
รูปภาพ
ยศ-ชื่อ-สกุล
ดำรงตำแหน่ง
๑.
 commander
ร.อ.หลวงเจริญ จรัมพร
ปี พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๓
๒.
 commander
น.ท.ม.ร.ว.บุลณรงค์ ลดาวัลย์
ปี พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๕
๓.
 commander
น.ท.พิชัย พิรยายนต์
ปี พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๗
๔.
 commander
น.ต.ศิริ เมืองมณี
ปี พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๙
๕.
 commander
น.ท.ประสงค์ คุณะดิลก
ปี พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
๖.
 commander
น.ท.หาญ กฤษณะสมิต
ปี พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๑
๗.
 commander
น.ท.เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ปี พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
๘.
 commander
น.ท.เทพ เกษมุติ
ปี พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๔
๙.
 commander
น.ท.มานพ สุริยะ
ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๕
๑๐.
 commander
น.อ.ประสงค์ คุณะดิลก
ปี พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๔๙๖
๑๑.
 commander
น.ท.เฉลิม ทีวะเวช
ปี พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๔๙๗
๑๒.
 commander
พล.อ.ต.เทพ เกษมุติ
ปี พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๔๙๘
๑๓.
commander 
น.อ.คำรณ ลีละสิริ
ปี พ.ศ.๒๔๙๘ - ๒๕๐๐
๑๔.
 commander
น.อ.พะเนียง กานตรัตน์
ปี พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๑
๑๕.
 commander
พล.อ.ต.สวัสดิ์ พรชำนิ
ปี พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๒
๑๖.
 commander
น.อ.อัมพร คอนดี
ปี พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๙
๑๗.
 commander
น.อ.อรุณ พร้อมเทพ
ปี พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐
๑๘.
commander 
น.อ.บุญสม อยู่ออมสิน
ปี พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๔
๑๙.
commander 
น.อ.ชากร ทัตตานนท์
ปี พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
๒๐.
 commander
น.อ.ม.ล.จิตรพี สุบรรณ
ปี พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๖
๒๑.
 commander
น.อ.พยิน สวัสดิบุตร
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๘
๒๒.
 commander
น.อ.วรนาท อภิจารี
ปี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๑๙
๒๓.
 commander
น.อ.กันต์ พิมานทิพย์
ปี พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๑
๒๔.
commander 
น.อ.ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๔
๒๕.
 commander
น.อ.อมร แนวมาลี
ปี พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
๒๖.
 commander
น.อ.อำพล อินทรไทยวงศ์
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
๒๗.
 commander
น.อ.สมนึก โชติยะปุตตะ
ปี พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๑
๒๘.
 commander
น.อ.พีระไพศาล รัตนทัศนีย
ปี พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๒
๒๙.
 commander
น.อ.วีรวิท คงศักดิ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
๓๐.
 commander
น.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
๓๑.
 commander
น.อ.ไศลดิษฐ์ สันตกุล
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
๓๒.
 commander
น.อ.พุทฒิ มังคละพฤกษ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙
๓๓.
 commander
น.อ.คณิต สุวรรณเนตร
ปี พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๑
๓๔.
commander 
น.อ.ประจิน จั่นตอง
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๒
๓๕.
 commander
น.อ.ภักดี แสง-ชูโต
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕
๓๖.
 commander
น.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยศริน
ปี พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
๓๗.
 commander
น.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
๓๘.
 commander
น.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
๓๙.
 commander
น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
๔๐.
 commander
น.อ.ณรงค์ อินทชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
๔๑.
 commander
น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๗
๔๒.
 commander 01 42
น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๔๓.
 commander 01 43
น.อ.วชิระพล เมืองน้อย
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๔๔.
commander 01 44 
น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน