ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านโนนทอง ตำบลธงชัยเหนือ
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๑๒ คน รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง และรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านโนนทอง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน ๓ หมู่บ้าน ๔๙๒ หลังคาเรือน ประชากร ๑,๓๕๖ คน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้นำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือรวม ๑๐ เที่ยว (เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๘ เที่ยว)ปริมาณน้ำ ๖๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น ...

 

  help 1  help 2  help 3


  help 4  help 5  help 6


  help 7  help 8  help 9