เสนาธิการกองบิน ๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ณ บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว
เสนาธิการกองบิน ๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในเบื้องต้น ณ บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

 HP 1

 

HP 2  HP 3  HP 4

 

HP 8  HP 6  HP 7