ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑
นำกำลังพล จำนวน ๕๐ คน รถบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกขนาดกลาง จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุก ASOKE จำนวน ๒ คัน, รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน
เครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง, เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๔ เครื่องเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายจำนวน ๓๓ หลังคาเรือน
    โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือได้ ๗ หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในเบื้องต้น
ณ บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

HP1 1  HP1 2  

 

HP1 3  HP1 4  HP1 5

 

HP1 6  HP1 7  HP1 8

 

 HP1 9  HP1 10  HP1 11