ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ นำกำลังพล จำนวน ๕๐ คน รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน, เครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง และเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๔ เครื่องเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

   โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือได้ ๖ หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในเบื้องต้นณ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

 

  Help 1  Help 2  Help 3


  Help 4  Help 5  Help 6


  Help 7  Help 8  Help 9