ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านเกรา และบ้านเกราพัฒนา ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน, เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง และกำลังพล ๑๒ คน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ บ้านเกราและบ้านเกราพัฒนา ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ ลิตร โดยสามารถช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ๑,๓๓๖ คน จำนวน ๗๒๒ ครัวเรือน ...

 

 help-drought 1  help-drought 2  help-drought 3

 

  help-drought 4  help-drought 5  help-drought 6

 

 help-drought 7  help-drought 8  help-drought 9

 

 help-drought 10  help-drought 11  help-drought 12

คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑
คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑