ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ บ้านมาบเชือก ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ บ้านมาบเชือก ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...

 

 help-drought 1  help-drought 2  help-drought 3

 

  help-drought 4  help-drought 5  help-drought 6

 

 help-drought 7  help-drought 8  help-drought 9

 

 help-drought 10  help-drought 11  help-drought 12

 

 help-drought 13  help-drought 14  help-drought 15