น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ศบภ.บน.๑ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ ๘ นำกำลังพล จำนวน ๑๕ คน พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน, เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง และรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑-๕ เม.ย.๖๒ ณ บ้านโนนทอง และบ้านห้วยดินดำ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

help drought 5

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ ในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ...

water 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Foster 7

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๑๒ คน รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน และรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านโนนทอง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ ...

Relief Center 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Helping people 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มี.ค.๖๒ 
ณ บ้านดอนนกเขา ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ...

ReliefCenter 16

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา ๑๑ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

scholarship 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

scholarship 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผบ.ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Help Drought 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกอโศกพร้อมกำลังพล ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยนำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ณ บ.หนองสะเดา ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Help Drought2 2