น.ส.สุชาดา  ทิมอุดม อนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะฯ เดินทางมาตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

quality certificates for drug 1

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ นำ ขรก.บน.๑ เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก ให้ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นายสุรเดช  มีชัย ผอ.ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด ปปส.ภาค ๓ และ น.ต.หญิง จิรภัทร์  ศักดิ์สิทธิ์ รรก.นพบ.รพ.กองบิน บน.๑ ทำหน้าที่วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่ ขรก.บน.๑ ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

dharma creates drug immunity 15

น.อ.วชิระพล  เมืองน้อย รองหัวหน้าคณะทำงาน สน.ศอ.ปส.ทอ. เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

check and follow up 8

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

open vocational training 2

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการเดินสายไฟภายในอาคาร ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ย.๖๒ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑  ...

thvocational training 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ จัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ บก.บน.๑ ...

Exhibition 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

training 2

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

Professional training closing ceremony 8

พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ หน.สน.ศอ.ปส.ทอ. เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, โรงพยาบาลกองบิน บน.๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

NoDrugs 3

น.อ.พินิตย์ คงมี ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. /เลขาฯ คณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศอ.ปส.ทอ.พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

anti drug visited 1