กองบิน ๑ จัดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเชิงรุก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ กองบิน ๑ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

   โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

immunity-for-drugs 1  immunity-for-drugs 2  Blood

immunity-for-drugs 4  immunity-for-drugs 5  immunity-for-drugs 6

immunity-for-drugs 7  immunity-for-drugs 8  BikeUnAiRak

immunity-for-drugs 10  immunity-for-drugs 11  immunity-for-drugs 12