สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ กองบิน ๑

  พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมด้วยด้วยคณะฯ จำนวน ๑๗ คน เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑, โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองบิน ๑
 ...

 

NoDrugs 1  NoDrugs 2  NoDrugs 3

 

 NoDrugs 4  NoDrugs 5  NoDrugs 6

 

   NoDrugs 7  NoDrugs 8  NoDrugs 9

 

    NoDrugs 10  NoDrugs 11  NoDrugs 12