เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศ

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ...

 

 Professional-training-closing-ceremony 1  Professional-training-closing-ceremony 2  Professional-training-closing-ceremony 3

 

  Professional-training-closing-ceremony 4  Professional-training-closing-ceremony 5  Professional-training-closing-ceremony 6

 

 Professional-training-closing-ceremony 7  Professional-training-closing-ceremony 8