เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ...

 

 training 1  training 2  training 3

 

  training 4  training 5  training 6

 

 training 7