เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการเดินสายไฟภายในอาคาร

    นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการเดินสายไฟภายในอาคาร ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑  ...

 

 vocational_training 1  vocational_training 2  vocational_training 3

 

  vocational_training 4  vocational_training 5  vocational_training 6