กองบิน ๑ ฝึกปรับมาตรฐานบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ ฝึกปรับมาตรฐานบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคู่มือฝึกพระราชทานอย่างถูกต้อง และเสริมสร้างกำลังพลให้มีระเบียบวินัยและจิตสำนึก ดำรงไว้ซึ่งการเป็นทหารอาชีพ

  โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมการฝึก ณ บริเวณลานจอด แผนกช่างอากาศ กองบิน ๑ ...

 

   Training 1  Training 2  Training 3

    Training 4  Training 5  Training 6 

   Training 7  Training 8  Training 9