เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการปลุกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่กำลังพล กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑
 ...

 

         Conference 1  Conference 2  Conference 3

         Conference 4  Conference 5  Conference 6

          Conference 7  Conference 8  Conference 9