รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล แผนกขนส่ง กองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๑ ...

 

Merit-Transport 1  Merit-Transport 2  Merit-Transport 3

Merit-Transport 4  Merit-Transport 5  Merit-Transport 6

Merit-Transport 7  Merit-Transport 8  Merit-Transport 9