รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

  นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ให้แก่ ข้าราการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กำลังพลกลุ่มเสี่ยงของ กองบิน ๑ จำนวน ๑๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ ...

 

            accident 1  accident 2  accident 3

            accident 4  accident 5  accident 6

 

            accident 7  accident 8  accident 9