ประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๒/๖๒

    นาวาอากาศเอก บุญเลิศ รัตนสำลี รองผู้อำนวยการกองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๒/๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนะนำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งกำลังบำรุง บ.ข.๑๙/ก และการจัดหาโดยวิธี FMS ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑...

 

  F 16 1  F 16 2  F 16 3

 

   F 16 4  F 16 5  F 16 6

 

   F 16 7  F 16 8  F 16 9