คณะจเรสรุปผลการตรวจสอบประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้
และตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะจเร สรุปผลการตรวจสอบประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ และตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าฟังการสรุปผลฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

          Work summary 2  Work summary 3

 

          Work summary 4  Work summary 5  Work summary 6