ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมชี้แจง นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๓
และยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๑ เพื่อชี้แจงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๓, ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน ๑ เเละผลการปฏิบัติภารกิจของกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

 meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 1  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 2  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 3

 

  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 4  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 5  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 6

 

 meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 7  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 8  meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 9

 

 meeting-to-explain-the-policy-of-the-commander-in-chief-rtaf 10