ผู้บังคับการกองบิน ๑ ปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ให้แก่กำลังพลสังกัดกองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพล กองบิน ๑ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทหาร ยึดมั่นในสถาบันหลัก ปลูกฝังความรักและความภูมิใจในชาติ รวมถึงดำรงไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

F16 001  F16 002  F16 003

 

 F16 004  F16 005  F16 006 

 

F16 007  F16 008  F16 009

 

F16 010  F16 011