กองบิน ๑ จัดโครงการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน ๑ จัดการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในมิติด้านไซเบอร์ (Cyber Domain) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านสงครามไซเบอร์ ให้มีขีดความสามารถในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของหน่วย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Operation Contest เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
   โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับระบบสารสนเทศ เครือข่ายไร้สาย และการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดการแข่งขันปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องเรียนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน ๑
...

 

 cyber-security 1  cyber-security 2  cyber-security 3

 

  cyber-security 4  cyber-security 5  cyber-security 6

 

 cyber-security 7  cyber-security 8