ผู้บังคับการกองบิน ๑ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการดำเนินงาน และกิจกรรมของกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของกองบิน ๑ ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบทั่วกัน โดยผ่านทางสื่อมวลชน ณ อาคารแผนกสนับสนุนการบิน และ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

201262 1 201262 2 201262 3

201262 4 201262 5 201262 6

201262 7 201262 8 201262 9

201262 10