วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ บรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๑ ให้กับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒ ...

 

201262-3 1 201262-3 2 201262-3 3

201262-3 4 201262-3 5 201262-3 6

201262-3 7 201262-3 8 201262-3 9

201262-3 10