กองบิน ๑ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ

  นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานการจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดี และความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

    โดยมี ร้อยโท ภูวนารถ  คะเรรัมย์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสรรค์ชาติ และการยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างทางความคิด” ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 strengthening-relationships 1  strengthening-relationships 2  strengthening-relationships 3

 

  strengthening-relationships 4  strengthening-relationships 5  strengthening-relationships 6

 

 strengthening-relationships 7  strengthening-relationships 8  strengthening-relationships 9

 

 strengthening-relationships 10  strengthening-relationships 11  strengthening-relationships 12

 

 strengthening-relationships 13