โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๔๐
เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ บรรยายภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน ๑ ให้กับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

 

 listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 1  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 2  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 3

 

  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 4  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 5  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 6

 

 listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 7  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 8  listening-to-a-briefing-on-the-mission-of-wing1 9