พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และบรรยายพร้อมทดสอบความเข้าใจเรื่อง Reliability Engineering & RCM ให้กับสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หน.กทน.บน.๑ และข้าราชการ ผชอ.กทน.๑ เข้ารับฟังการบรรยาย และทดสอบความเข้าใจ ณ ห้องประชุม ผชอ.กทน.บน.๑ ...

dae visited 10

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ รพ.กองบิน บน.๑ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ 
เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๓ ...

covid 005

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ และอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.ด.กิตติ์) เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชาสีมา ...

W1 003

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในมาตรการควบคุม ป้องกัน และคัดกรองไวรัส Covid-19 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

take preventive Covid 19 3

พล.ร.อ.ปวิตร  รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง จว.นครราชสีมา ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome 280263 4

พล.อ.สุนัย  ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ. ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome assistant commander in chief rta 3

พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผบ.ทสส. ทำการบินกับอากาศยาน แบบ บ.ข.๑๙/ก ในการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 ซึ่งมี พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วมทำการบินในหมู่บินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในส่วนของกองทัพอากาศที่เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2020 โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ และ ขรก.บน.๑ ให้การต้อนรับณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

chief of defence forces visited 22

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันไวรัส Covid-19 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกองบิน ๑ พร้อมกับที่ตั้งกองทัพอากาศ ดอนเมืองและหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ ณ บน.๑ ...

preventive measures COVID 19 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เปิดการอบรมการใช้เครื่องออกกำลังกาย ให้กับกำลังพล บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เพื่อให้กำลังพล บน.๑ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เครื่องออกกำลังกาย อันจะทำให้การออกกำลังกายเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดอาการบาดเจ็บจากการใช้ผิดวิธี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้กำลังพล บน.๑ รักการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ณ ห้อง FITNESS บน.๑ ...

training on the use of exercise equipment 14

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, น.ท.ปริญญา  ดอกไม้  ผบ.พัน.อย.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พัน.อย.บน.๑ ณ พัน.อย.บน.๑ ...

Makemerit 009