น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ ให้แก่กำลังพล บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

training to prevent accidents 8

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา รพ.ค่ายสุรนารี ครบรอบปีที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องราชาวดี ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

the foundation day suranaree camp hospital 10

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด บน.๑ เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน ๑ และอ่านสารอวยพรปีใหม่ ผบ.ทอ. พร้อมเน้นย้ำด้านความปลอดภัย รวมทั้งอวยพรปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

meeting to communicate 5

พล.อ.ต.ประทีป  โลหิตศิริ รอง จก.ชอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ชอ. บน.๑ โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หน.กทน.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ และ ผชอ.กทน.บน.๑ ...

dae visited 7

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ และเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ณ พัน.อย.บน.๑ ...

give a speech to the military 10

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานการจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดี และความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี ร.ท.ภูวนารถ  คะเรรัมย์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสรรค์ชาติ และการยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างทางความคิด” ณ รร.บ้านซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ...

strengthening relationships 12

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ บน.๑ ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการดำเนินงาน และกิจกรรมของ บน.๑ ประจำปี ๖๓ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของ บน.๑ ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบทั่วกันโดยผ่านทางสื่อมวลชน ณ อาคาร ผนบ.บน.๑ และ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ บรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๑ ให้กับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒ ...

10

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รร.โนนสูงศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา จำนวน ๕๙๒ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

6

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีจัดการบรรยายการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และจิตสำนึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

cyber security 2 12